Wij zijn op zoek naar gedreven en deskundige professionals, adviseurs, managers en trainees met kennis op het gebied van Finance of Legal.

Onze professionals functioneren in de rol van consultant, interim-manager, financieel specialist, jurist en auditor. Het zijn de experts op financieel, juridisch en bedrijfskundig gebied in de publieke sector. Een flexibel team dat vanuit één cultuur samenwerkt met mensen in de publieke sector aan de professionalisering van het openbare bestuur. Daadkrachtig en Vertrouwbaar.

Over Vanberkel Professionals

Vanberkel Professionals ontstond in 2007 vanuit de aspiratie om met financiële dienstverlening de brede publieke sector een bewezen oplossing op maat te bieden.

Iedere organisatie en elk individu is uniek, heeft een eigen DNA en dat geldt ook voor de vraagstukken. Dit vormt de unieke cultuur die het vertrekpunt van onze dienstverlening is. Onze professionals werken dan ook gezamenlijk met uw medewerkers aan de beste oplossing. Financieel en juridisch specialist op onze vijf focusgebieden Rijksoverheid, Lokaal bestuur, Wonen, Zorg en Onderwijs. Vanuit onze pijlers vertrouwen, betrouwbaarheid en open communicatie. Daar ligt onze toegevoegde waarde.

Visie

Een ideale toekomstige maatschappij is volgens Vanberkel Professionals één die alleen functioneert met een transparante, flexibele en betrouwbare overheid en organisaties (profit en non-profit). Dat betekent dat de processen en regelgeving altijd in dienst moeten staan in het belang van de burger en de afnemer. En dat moet meetbaar zijn, zodat het in dienst van de openheid controleerbaar is en iedereen op zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken. Door vertrouwbaar te handelen, zowel als individu en organisatie, creëren we gezamenlijk een moderne samenleving die betrouwbaar, integer, duurzaam en verantwoordelijk is.

Missie

Burgers en afnemers staan steeds kritischer tegenover de overheid en organisaties. Daarnaast worden regelgeving en interne processen binnen bedrijven, non-profitorganisaties, stichtingen en overheid op alle niveaus steeds internationaler, ingewikkelder en omvangrijker. Dat vraagt vertrouwen, betrouwbaarheid, transparantie en integriteit. Vanberkel Professionals is een flexibele organisatie van experts die de overheid en organisaties helpt dit te realiseren, door middel van innovatieve processen, objectieve controles en open communicatie. Dit doen we met efficiëntie, daadkracht, betrokkenheid en integriteit naar onze cliënten en hun afnemers.

Cultuur

Vanberkel Professionals heeft een positieve, effectieve en informele organisatiecultuur. Dat is voor ons een absolute voorwaarde voor continue ontwikkeling van onze kennis en expertise. Wij werken als individu proactief samen aan innovatieve oplossingen voor onze cliënten en dan is samenwerking, opleiding en betrokkenheid met elkaar en de opdrachtgever cruciaal. Onze interne rol verschilt per vraagstuk; expertise is leidend voor de hiërarchie, waarbij iedereen op elkaar vertrouwt en rekent. Flexibel en integer ontwikkelen wij onszelf, ons bedrijf en de medewerkers en processen bij de opdrachtgever tot vertrouwbare professionals.

Onze Focusgebieden

Rijksoverheid

Het kabinet wil de verworvenheden van Nederland overeind houden en dat heeft veel gevolgen voor u als Rijksoverheid. Wij helpen u graag.

Nederland ontwikkelde na de oorlog een goed functionerende rechtstaat en een economie die banen oplevert met geld voor publieke voorzieningen als zorg, sociale zekerheid, wegen en onderwijs.

Door het huidige kabinets- en Europees beleid zijn het bewogen tijden voor de Rijksoverheid. Begrotingsvoorschriften van de Europese Commissie en de ontwikkeling van de economie zorgen voor extra uitdagingen en de term compacte rijksdienst is dan ook een actueel thema. De overheveling van taken en budgetten naar lagere overheden en betere samenwerking van ministeries door de centralisatie van de bedrijfsvoering zijn belangrijke ontwikkelingen. Rode draad hierbij is taken en verantwoordelijkheden daar te leggen waar je ze het meest efficiënt en effectief kunt uitvoeren.

Vanberkel Professionals geldt al jaren als een specialist in de vraagstukken van de Rijksoverheid. Zo ondersteunt Vanberkel Professionals u op het gebied van wet- en regelgeving, procesveranderingen, procesinrichting of capaciteit. Ook helpen wij u graag met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, subsidie en vereenvoudiging binnen de Rijksoverheid.

Vanberkel Professionals onderscheidt zich door haar excellente dienstverlening met deskundige, betrouwbare en integere financiële professionals die gespecialiseerd zijn in de Rijksoverheid. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we praktische oplossingen en benutten we kansen. Dit is onze toegevoegde waarde. Op fiscaal, juridisch en IT-audit-terrein werken wij met vaste, hooggekwalificeerde partners. Dankzij onze efficiënt ingerichte organisatie en lage overhead bieden wij een concurrerende prijs.

Legal

Door wijzigingen in wet- en regelgeving, bezuinigingen en de toenemende druk op de arbeidsmarkt stijgt de vraag naar juridische professionals binnen de Rijksoverheid. Daarnaast wordt wet- en regelgeving steeds complexer. Dit vraagt gekwalificeerde juridische ondersteuning.

Uw vraag
De praktijk leert dat het werk als jurist veelal een kwestie is van enerzijds beantwoording van complexe juridische vraagstukken en anderzijds in een kort tijdsbestek het beoordelen en afhandelen van een groot volume aan dossiers. Bij eerstgenoemde wordt een specifieke kennisbehoefte gevraagd welke niet altijd op de juridische afdeling aanwezig is. Bij laatstgenoemde gaat het om in korte tijd opschalen naar het gewenste aantal uitvoerende juristen.

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Vanberkel Professionals ondersteunt u graag bij het invullen van tijdelijke juridische invulling binnen de Rijksoverheid. De inzetbaarheid van onze juristen varieert van junior tot senior+ niveau. Van bestuursrechtjuristen tot privacy consultants, wij zijn van alle markten thuis. Dit kan op projectbasis voor het behandelen van losse vraagstukken bijvoorbeeld of voor langere ondersteuning in het team als interim professional.

Onze toegevoegde waarde
Wij zijn al jaren de trotse partner voor de gehele Rijksoverheid. We hebben dan ook een mooie positie binnen de Rijksoverheid weten te creëren als het gaat om (juridische) inhuur. Aangezien wij al jarenlang uitsluitend (legal) professionals bemiddelen binnen de Rijksoverheid kennen wij het reilen en zeilen daar zeer goed.
Vanberkel Professionals beschikt over een groot netwerk van juristen die bewust hebben gekozen voor ons. Dit garandeert de exclusiviteit van hoogwaardige juristen in een schaarse markt.

Lokaal Bestuur

Lokale overheden in Nederland staan – ook internationaal gezien – op een kwalitatief hoog niveau. Als sparringpartner houden we ze scherp.

Medewerkers van lokale overheden in Nederland zijn goed opgeleid en leveren prima producten en diensten. Managers en bestuurders zijn op de hoogte van de laatste management- en verbeteringsstrategieën. Zij zijn niet op zoek naar een advies-of interim-bureau (oude stijl), maar zoeken een sparringpartner met een brede visie op bedrijfsvoering, beleid, uitvoering en implementatiekracht. Eén die hun organisatie naar een hoger niveau tilt. Vanberkel Professionals is zo’n partner voor u, die de vele opgaven waar lokale overheden nu voor staan kent en begrijpt, of het nu gaat om:

 • transitie in het sociaal domein, de (financiële) vertaling, sturing en beheersing van de zorgtaken
 • inrichten en verbeteren van samenwerkingsorganisaties (regionaal of in de keten), zoals gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de bedrijfsvoering
 • verbeteren van processen door te vereenvoudigen, met aandacht voor zowel de instrumentele- als de gedragszijde van procesverbetering volgens de Lean Principes
 • realiseren van integrale sturing en beheersing door het integreren van de beleids- met de financiële planning- en controlcyclus
 • effectief maken van risicomanagement voor management en bestuurders
 • de juiste persoon op de juiste plek inzetten, waaronder het invullen van tijdelijke functies als interim-manager of professional

Dit doen wij met onze specifieke expertise, door te investeren in onze professionals en onze opdrachtgevers, door te investeren in kennisborging en kennisdeling. Bij dat laatste kunt u denken aan het organiseren van (gratis) trainingen, updates/expert sessies, artikelen en publicaties, het deelnemen aan aansprekende congressen en het uitwisselen van kennis binnen de eigen organisatie.

Wij hebben de wil, het enthousiasme en de creativiteit om verbeteringssituaties samen met u succesvol te doorlopen en af te ronden.

Wonen

Het zijn turbulente tijden voor de woonbranche. Het huidige politieke klimaat schreeuwt om betrouwbaarheid, integriteit en openheid. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de transparantie en de kwaliteit van de processen en het financiële management van uw organisatie. Vanberkel Professionals ondersteunt u hierin zodat u uw eigen capaciteit volledig op de kerntaken kunt inzetten.

Bedrijfsvoering:

 • Interim-management
 • Procesmanagement (beschrijven van processen, ontwikkelen interne-controleplannen)
 • Ondersteuning bij optimaliseren van de planning & control cyclus
 • Ontwikkelen en verbeteren van managementinformatie
 • Implementatie waardesturing (marktwaarde en bedrijfswaarde)
 • Scheiding DAEB/niet-DAEB

Control:

 • Controllersabonnement
 • Implementatie van risicomanagement
 • Opzetten van business control framework
 • Opzetten, doorontwikkelen en/of ondersteunen bij internal audit

Zorg

Verzekeraars en klanten eisen voortdurend hogere kwaliteit, terwijl de kosten in de zorg juist steeds meer onder druk staan. Wij helpen u bij het laatste zodat u zich volledig kunt richten op uw kerntaak.

Het is erg veel wat er nu op de zorginstellingen afkomt. Naast de kritischer wordende consument, de nadruk op kosten, de huisvesting, de verantwoording en afslanken van zorgpakketten verschuift de Wmo ook nog eens naar de gemeenten. Ga daar maar eens aan staan. Daar is Vanberkel Professionals goed in en dat doen wij graag voor u.

Wij verzorgen de bedrijfskundige taken waarmee u de concurrentie een stap voorblijft op de:

 • Scheiding van wonen en zorg
 • Extramuralisering van de lichte zorgzwaartepakketten
 • Inrichting van DBC-bekostiging

Vanberkel Professionals biedt u hierin de volgende dienstverlening:

 • Controlling (begroting, managementinformatie, jaarrekening, business cases)
 • Projectmanagement (implementatie DBC’s, naleving cao, zorgpaden, centralisaties)
 • Onderzoek (kostprijs)
 • Processen (administratief, zorg)
 • Bedrijfsvoering

Diverse tools (formatieberekening, sturen op DBC’s, risico-inventarisatie)

Onderwijs

Onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met meer en nieuwe regels en daarbovenop hogere eisen aan de bedrijfsvoering en het toezicht.

De laatste jaren krijgt de onderwijssector steeds meer verantwoordelijkheid. Controlerende instanties spreken scholen en andere onderwijsinstellingen steeds vaker aan op de kwaliteit van hun aanbod. Wij ondersteunen u graag in uw andere taken zodat u zich volledig op onderwijs kunt focussen.

Wij bieden u de volgende soorten dienstverlening aan:

 • Interim-management en consultancy voor uw financiële bedrijfsvoering
 • ​Advies en ondersteuning bij de opzet en uitvoering van uw planning & controlcyclus
 • Opstellen van meerjarenbeleidsplannen en meerjarenbegrotingen
 • (interne) Audit werkzaamheden op de leerlingenadministratie (onder meer de gewichtenregeling)
 • Advies bij onderwijshuisvesting
 • Begeleiding bij implementatie van risicomanagement
 • Trainingen voor de bovenstaande dienstverlening

Onze Opdrachtgevers

Onze Vacatures

Traineeship Young Professional (40 uur)

Na het afronden van een studie is het vinden van een uitdagende en passende baan best een challenge. Je wil vaktechnisch en inhoudelijk ontwikkelen op een plek waar jij je goed voelt, maar ook werken aan jouw persoonlijke groei. Bij Vanberkel Professionals kan dit! De mens staat centraal bij Vanberkel en daardoor is een tweejarig traineeship de perfecte kans voor jou om een vliegende start te maken. Wij starten in mei en september met het traineeship.

Het vertrekpunt van het traineeship is het kijken naar jouw talenten. Je zal als financial aan de slag gaan bij één van onze opdrachtgevers in de brede publieke sector. Daar kan je een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven. Daarnaast zal je gedurende het traineeship worden gecoacht door ervaren professionals die jou op de werkvloer waar nodig kunnen ondersteunen bij persoonlijke of vakinhoudelijke vraagstukken. Door dit persoonlijke contact willen we samen optrekken met de ambitie om van jou een top consultant te maken.

Gezamenlijk met 15 mede trainees kom je eens per twee weken op het kantoor van Vanberkel Professionals in Zoetermeer om ervaringen te delen maar ook om van én met elkaar te leren. Het is een interactief en intensief programma dat erop gericht is om jou in een veilige omgeving, waar fouten maken mag, te laten werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling op vaktechnisch gebied.  Ook zullen we op een informele manier activiteiten ondernemen om zo de verbinding te vergroten.

Na het succesvol afronden van jouw traineeship zullen we dit met de gehele groep vieren tijdens een mooie trip naar het buitenland.

Arbeidsvoorwaarden

 • Startsalaris van €3.074,- bruto op fulltime basis;
 • Bij goed functioneren ieder half jaar een salarisgroei van €200,- bruto tijdens je traineeship;
 • Onbeperkt aantal vakantiedagen;
 • Je krijgt bij ons direct een vaste aanstelling;
 • Keuze tussen lease/huurauto inclusief NS Businesscard of bruto-cash optie;
 • Je krijgt van ons een laptop en mobiele telefoon;
 • Er is een onbeperkt opleidingsbudget en na afronding van je traineeship heb jij de mogelijkheid om een CPC, RA of RC opleiding te doen;
 • Via Vanberkel Vitaal krijg je €15,00 per maand korting op je sportabonnement bij 3600 locaties;

Ben je net afgestudeerd of ga je binnenkort afstuderen? Heb je minimaal HBO niveau en bij voorkeur in de richting van Accountancy, Bedrijfseconomie of een andere financieel gerelateerde opleiding? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Solliciteren

Neem contact op met: Teamlead Traineeship Carolien Volten via 06-34624652 of c.volten@vbprofs.nl. Mailen naar youngprofessionals@vbprofs.nl kan ook. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en LinkedIn!

Interim Professional Finance

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s. Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? En heeft de brede publieke sector en de Rijksoverheid een speciale plaats bij jou? Dan pas je uitstekend in ons team.

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar gedreven en deskundige financiële professionals, adviseurs en managers die opdrachten uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Die willen presteren en hun expertise willen inzetten voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Die verbeteringen realiseren en zo bijdragen aan de continuïteit en het verandervermogen van onze opdrachtgevers. Als je ook nog flexibel bent ingesteld, leergierig en als zelfstarter een opdracht kan verwerven en uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij vragen

HBO/WO studie (richting Bedrijfseconomie, Accountancy, Controlling, Bestuurskunde), afgerond of nog studerend. Minimaal drie jaar werkervaring in de brede publieke sector.
Uitstekende contactuele- en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en een leaseauto (of bruto cash optie). Daarnaast bieden wij ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, met een onbeperkt opleidingsbudget.
Goede begeleiding door leidinggevende vanuit het Management Team. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman, Anke Eikelenboom en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224 / 06-41145068 / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / a.eikelenboom@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel.

Senior Interim Professional Legal

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? En heeft de brede publieke sector en de Rijksoverheid een speciale plaats bij jou? Dan pas je uitstekend in ons team!

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar gedreven en deskundige legal professionals die opdrachten uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Die willen presteren en hun juridische expertise willen inzetten voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Die verbeteringen realiseren en zo bijdragen aan de continuïteit en het verandervermogen van onze opdrachtgevers. Als je ook nog flexibel bent ingesteld, leergierig en als zelfstarter een opdracht kan verwerven en uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.

De meest voorkomende opdrachten zijn in de rol van:
Jurist bezwaar & beroep
Wob jurist
AVG jurist

Wij vragen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding recht;
 • 5-7 jaar relevante werkervaring;
 • Actuele kennis van het bestuursrecht;
 • Bestuurlijk, politiek en maatschappelijk sensitief;
 • Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Resultaatgericht, waarbij je te allen tijde op de hoogte bent van de voortgang van de procedure zodat je bij vragen kunt overleggen met je leidinggevende;
 • Proactieve instelling waarbij je werksystemen snel eigen maakt.

Wij bieden

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en een leaseauto (of bruto cash optie). Daarnaast bieden wij ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, met een onbeperkt opleidingsbudget.
Goede begeleiding door leidinggevende vanuit het Management Team. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiter Corina Minguel gaan graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via 06-22539502 of c.minguel@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Consultant Rijksoverheid (32-40 uur)

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Functieomschrijving

Vanberkel Professionals is op zoek  naar meerdere Consultants binnen de Rijksoverheid. Als consultant werk je aan resultaatgerichte financiële adviesopdrachten en onderzoeken. De financiële adviesdiensten zijn vooral gericht op de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid, maar bestaan ook uit generieke financiële adviesdiensten vanuit de beleidskolommen. Deze resultaatgerichte opdrachten worden veelal gecombineerd met uitdagende projecten bij verschillende opdrachtgevers binnen de brede publieke sector: Financiële Adviesdiensten – Vanberkel Professionals (vbprofs.nl).

Onze Consultants onderscheiden zich van traditionele consultants door toekomstgericht en ambitie gedreven te werken volgens de principes van ‘appreciative inquiry’, oftewel waarderend onderzoek. De toegevoegde waarde van Vanberkel Professionals kenmerkt zich door onze  persoonlijke aandacht voor onze klanten en het leveren van maatwerk.

Wij richten ons op de volgende vraagstukken:

 • Bedrijfseconomische en financiële vraagstukken;
 • Financieel-economische governance vraagstukken;
 • Opstellen van financiële prognoses;
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA);
 • (Financieel) risicomanagement;
 • Het analyseren/onderzoeken van financiële big data/datamining;
 • Robotisering/Process mining.

Wij vragen

Afgeronde HBO/WO studie (richting Bedrijfseconomie, Accountancy, Controlling, Bestuurskunde). Minimaal vijf jaar ervaring in de brede publieke sector als interim professional/Consultant of in een brede control functie. Uitstekende contactuele- en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

Veel afwisseling en uitdaging en dat alles met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, na het succesvol doorlopen van je proeftijd. Variatie én zekerheid dus. Ook blijf je leren, ontwikkelen en verbeteren door het volgen van opleidingen en trainingen met een onbeperkt opleidingsbudget. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Binnen Vanberkel Professionals bestaan diverse werkgroepen waaraan deelgenomen kan worden, zoals de werkgroep data en de innovatie werkgroep. Ook kun je  meeschrijven aan offertes en aanbestedingen.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman, Anke Eikelenboom en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224 / 06-41145068 / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / a.eikelenboom@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl.
Dan spreken we elkaar snel!

Interim Professional Data (32-40 uur)

Functieomschrijving
Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? En heeft de publieke sector, en met name lokaal bestuur, een speciale plaats bij jou? Dan pas je uitstekend in ons team!

Vanberkel Professionals groeit! Wij zoeken enthousiaste collega’s die met plezier en bevlogenheid ons team komen versterken.

Bouw jij mee aan onze organisatie en werk jij graag aan oplossingen voor vraagstukken van onze opdrachtgevers? Zoek jij een werkgever, waar jij zelf richting kan geven aan jouw carrière pad? Vind jij een goede werk/privé balans belangrijk, evenals persoonlijke aandacht? Deze essentiële zaken staan bij ons hoog in het vaandel en maken daarom onderdeel uit van onze kernwaarden.

Wij bieden onze Interim Professionals afwisselende opdrachten op het gebied van Data. Binnen het Expertisecentrum Data voeren wij verschillende type opdrachten uit, onder andere:

 • Het bouwen en onderhouden van Dashboards voor verschillende non-profit organisaties (waaronder diverse gemeenten);
 • De Data opdrachten hebben niet alleen een financieel karakter maar hebben ook betrekking op andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van vergrijzing;
 • Ook krijgen wij opdrachten binnen op het gebied van sociaal domein.

Wij vragen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding richting finance of data;
 • Actuele kennis van Power BI, SQL, Python,R en ervaring met het bouwen van Dashboards;
 • Ervaring binnen de brede publieke sector (minimaal 3 jaar);
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Resultaatgericht;
 • Proactieve instelling.

Wij bieden

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs. Onze expertise: Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Auditing, Data, Verbijzonderde Interne Controle, Subsidies, Rechtmatigheidsverantwoording, Consulting, Business Control en bedrijfsvoering, Risicomanagement en Governance, Training en Financieel Advies/Accounting.

Verder bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, met een onbeperkt opleidingsbudget.

Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk. Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor en vanuit huis).

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman, Anke Eikelenboom en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan.

Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224 / 06-41145068 / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / a.eikelenboom@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Interim Professional Woningcorporaties (40 uur)

Functieomschrijving
Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? En heeft de publieke sector en met name de corporatiesector, een speciale plaats bij jou? Dan pas je uitstekend in ons team!

Vanberkel Professionals groeit! Wij zoeken enthousiaste collega’s die met plezier en bevlogenheid ons team komen versterken.

Bouw jij mee aan onze organisatie en werk jij graag aan oplossingen voor vraagstukken van onze opdrachtgevers? Zoek jij een werkgever, waar jij zelf richting kan geven aan jouw carrièrepad? Vind jij een goede werk-privébalans belangrijk, evenals persoonlijke aandacht? Deze essentiële zaken staan bij ons hoog in het vaandel en maken daarom onderdeel uit van onze kernwaarden.

Wij bieden onze Interim Professionals afwisselende opdrachten binnen de corporatiesector. Binnen het Woningcorporatie team (nu 6 man sterk) voeren wij verschillende typen opdrachten uit, onder andere:

 • Leveren we bedrijfsvoering en financieel advies aan woningcorporaties;
 • Financial Control, Business Control en Concern Control opdrachten;
 • Planning & Control opdrachten zoals:
  • Ondersteuning bij jaarrekening- en begrotingstrajecten;
  • Opstellen dVi en dPi;
  • Opstellen periodieke rapportages;
  • Opstellen liquiditeitsprognoses;
 • Invullen van management- en teamleidersrollen;
 • Coachingstrajecten.

Wij vragen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding richting finance;
 • Actuele kennis van WALS, Dynamics Empire en Tobias is een pré;
 • Ervaring binnen de corporatiesector (minimaal 3 jaar);
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Resultaatgericht;
 • Proactieve instelling.

Wij bieden

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs. Onze expertise: Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Auditing, Data, Verbijzonderde Interne Controle, Subsidies, Rechtmatigheidsverantwoording, Consulting, Business Control en bedrijfsvoering, Risicomanagement en Governance, Training en Financieel Advies/Accounting.

Verder bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, met een onbeperkt opleidingsbudget. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk. Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor en vanuit huis).

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman, Anke Eikelenboom en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan.

Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224 / 06-41145068 / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / a.eikelenboom@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Resource Manager Legal (32-40 uur)

Heb jij rechten gestudeerd of heb je affiniteit met de juridische wereld en zoek jij een leuke, dynamische baan waarin je mensen en werk aan elkaar kunt verbinden? Betekenisvol werk waarin jij het verschil kan maken in iemand zijn of haar carrière? Lees dan verder!

Als Resource Manager Legal ga jij op zoek naar juristen die openstaan voor een nieuwe uitdaging en match jij hen aan een passende opdracht. Je bent dus aan de ene kant graag aan het ‘searchen’,  maar belt ook met kandidaten en je onderhoudt ook graag telefonisch contact om vervolgens een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking. Een zeer afwisselende job, binnen een heel gaaf team. Je vormt een team met de Business Manager Legal die verantwoordelijk is voor het contact met de opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid en collega Resource Manager Legal.

Wat neem je mee? Humor, resultaatgerichtheid: en een analytisch en empathisch vermogen. En natuurlijk goede sociale en communicatieve vaardigheden. Vanberkel floreert bij medewerkers die vragen durven te stellen en hun eigen ideeën willen uitwerken.

Functiebeschrijving

Jouw dagelijkse taken bestaan verder uit onder andere:

 • Recruitment van nieuwe ZZP-ers (voornamelijk juristen op senior niveau);
 • Het opbouwen en uitbouwen van je netwerk door bijvoorbeeld het voeren van kennismakingsgesprekken met nieuwe ZZP-ers;
 • ZZP-ers inplannen en uitnodigen voor gesprekken;
 • Administratieve handelingen met betrekking tot de lopende procedures (CV’s ombouwen/voorstellen bij de opdrachtgever);
 • Eventuele marketing mogelijkheden oppakken zoals uitingen op social media (Linkedin) of het bijwonen van relevante beurzen;
 • In de toekomst zou deze rol uitgebreid kunnen worden met de begeleiding van de Professionals op opdracht.

Functie-eisen en vereiste ervaring

 • Afgeronde HBO/WO opleiding of een afgeronde MBO opleiding in de richting van juridisch;
 • 1-3 jaar werkervaring in een consultancy, (corporate) recruitment of intercedent rol;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief sterk (ervaring met klantcontact en contact met kandidaten);
 • Besluitvaardig;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Proactief;
 • Inlevingsvermogen.

Wij bieden

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vast contract vanaf dag 1 en een leaseauto (of bruto cash optie), ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk.

Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor en vanuit huis).

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiter Désirée van der Kruk gaat graag het gesprek met jou aan.

Neem contact op via 06-22911509 of d.vanderkruk@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl . Wie weet spreken we elkaar snel!

Over Vanberkel Professionals

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs. Onze expertises zijn Legal, Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Audit, Data, Consulting, Control, Risicomanagement, Bedrijfsvoering en Subsidies. Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Office Support Medewerker (32-40 uur)

Ben jij die organisator, party-en eventplanner, gastvrouw/heer, Officekoning(in) en facilitaire held die van aanpakken weet? Ben jij de reden dat onze medewerkers graag naar kantoor komen?
Dan ben jij onze Office Support Medewerker!

Ter uitbreiding van onze facilitaire afdeling (onderdeel van HR) zoeken we naast Els en Joy nog een steun en toeverlaat. Samen zorgen jullie ervoor dat onze professionals en relaties hartelijk worden ontvangen en de zaken (zowel online als offline) op orde zijn.

Functiebeschrijving
Vanberkel Professionals, financieel en juridisch specialist voor de publieke sector, is een dynamische en snelgroeiende organisatie. We maken als ambitieuze club flinke stappen. Voor onze locatie in Zoetermeer zijn wij daarom op zoek naar een Office Support Medewerker voor minimaal 4 dagen per week.

In deze rol is die van gastvrouw belangrijk. Je ontvangt bezoek, zorgt dat zij naar de juiste locatie worden begeleid en biedt hen een drankje aan. Ook ben je telefonisch het eerste aanspreekpunt en beantwoord jij het algemene telefoonnummer.

In deze allround functie ben je (mede) verantwoordelijk voor:

Facilitair, secretarieel en organisatorisch:

 • Optreden als gastvrouw voor medewerkers en relaties;
 • Waar nodig optreden als aanspreekpunt voor verhuurder van ons kantoor;
 • Officemanagement;
 • Zorgdragen voor een fijne, georganiseerde kantooromgeving;
 • Voorraadbeheer en externe opslag bewaken;
 • Het verzorgen van de (wekelijkse) boodschappen;
 • Het beheer van het kantoor; o.a. keukens opgeruimd en voorraad compleet;
 • Drukwerk regelen en bestellingen plaatsen;
 • Klusjes op kantoor regelen;
 • Meetings plannen en agendabeheer vergaderruimtes;
 • Beantwoording algemene telefoonnummer.

Evenementen/trainingen

 • (Jaarlijkse) uitjes inplannen vanuit HR agenda;
 • Ondersteunen bij de organisatie van kennissessies;
 • Ondersteunen bij de organisatie van events;
 • Locaties en catering regelen;
 • Planning en organisatie maandelijkse onboardingsprogramma nieuwe medewerkers;
 • Aan- en afmeldingen bijhouden, presentielijsten en evaluatieformulieren verzorgen;
 • Faciliteren van ruimtes en regelen van offertes voor externe trainingen. 

ICT en telefonie

 • Bestellen laptops en mobiele telefoons;
 • Bijhouden overzichten in dit kader i.s.m. HR;
 • Contactpersoon voor de organisatie inzake laptops en mobiele telefoons;
 • Ophalen en bezorgen van ICT gerelateerde zaken;
 • Content website bijhouden;
 • Goedkeuren en monitoren facturen telefonie.

Wij vragen

 • Een afgeronde MBO opleiding;
 • Ervaring minimaal 3 jaar in een allround administratieve/office support rol;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Een positieve instelling, collegiaal en flexibel;
 • Proactief, doortastend, gestructureerd werken en besluitvaardig;
 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Wij bieden

Een marktconform salaris. Daarnaast bieden wij ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleiding, training en coaching. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s waar persoonlijke betrokkenheid, samenwerken en werkgeluk voorop staan. Jouw functie zal veelal vanuit kantoor (in Zoetermeer) zijn.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-41145078 of mail naar: h.dezwart@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel.

Over Vanberkel Professionals

Vanberkel Professionals is een kennisgedreven, sociaal-maatschappelijk betrokken organisatie en heeft zich ontpopt tot een omgeving met bijna 200 medewerkers. Onze interim professionals en consultants staan iedere dag op om samen met onze opdrachtgevers Nederland telkens een beetje beter te maken. Jij kunt van betekenis zijn en impact maken.

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort. Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met persoonlijke ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Solliciteer direct!

Wij zijn op zoek naar gedreven, deskundige financiële en juridische professionals, adviseurs en managers die opdrachten uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Die willen presteren en hun expertise willen inzetten voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Die verbeteringen realiseren en zo bijdragen aan de continuïteit en het verandervermogen van onze opdrachtgevers. Als je ook nog flexibel bent ingesteld, leergierig en als zelfstarter een opdracht kan verwerven en uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.

KvK 27337839

   

  Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.